NextinQ

DomůUživatel

Obchodní podmínky

Registrací, ale i dalším využíváním služeb vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Softcamp s.r.o. stanovenými pro používání aplikace NextinQ. Obchodní podmínky jsou pro Uživatele i Poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace.

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Poskytovatelem je společnost Softcamp s.r.o., se sídlem Sojovická 1806, 289 22 Lysá nad Labem, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138429, IČO: 28394178, DIČ: CZ28394178 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své činnosti (dále jen „Uživatel“).

1.3. „Aplikací“ se rozumí webová aplikace NextinQ pro správu čekárny (dostupná z domény nextinq.com) a aplikace NextinQ Kiosek pro operační systém Android pro tisk lístků (dále také i jako „Služba“).

1.4. „Licence“ je nevýhradní, časově omezená licence k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

1.5. „Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace.

1.6. „Nabídkou k uzavření Smlouvy a Přijetím nabídky“ je registrace Uživatele, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře). Toto Přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

1.7. „Účet“ je uživatelský účet pro Službu identifikovaný unikátním identifikátorem. Účet představuje neveřejnou část aplikace.

1.8. „Balíček služby“ je soubor vlastností Služby, které jsou dostupné Uživateli. Poskytovatel může poskytovat různé Balíčky služby za různých cenových podmínek.

1.9. „Ceník“ balíčků služeb a komponentů je dostupný na www.nextinq.com/pricing.

1.10. Změna typu balíčku služby v rámci uživatelského účtu se považuje za návrh na změnu smlouvy. Potvrzení změny balíčku je přijetím tohoto návrhu.

1.11. „Blokace účtu“ je omezením přístupu Uživatele k účtu. Uživatel nemá možnost Službu využívat, ale jeho data ještě nebudou smazané.

1.12. „Zrušení účtu“ je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů Uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1. Uživatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

2.2. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany Poskytovatele zasílány informační i obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení. Postup na odvolání souhlasu je uvedený v každém obchodním sdělení. ​ 2.3. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese Poskytovatel odpovědnost.

2.4. Aplikace je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.

2.5. Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele.

2.6. Uživatel nese plnou odpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

2.7. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

2.8. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení některé z obchodních podmínek. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu, porucha zařízení, na kterém je Aplikace nainstalována apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.

3.3. Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který porušuje Smluvní podmínky, záměrně poškozuje aplikaci, zneužije loga, ochranné známky poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a Aplikace nebo se snaží obejít omezení Balíčku služby.

3.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním Aplikace.

3.5. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu www.nextinq.com ve lhůtě minimálně 30 dní před účinností změn.

3.6. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. Smluvní strany prohlašují, že doba 30 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

3.7. Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Cena je stanovena dle aktuálního Ceníku.

4.2. Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené zálohové faktury a jsou nevratné.

4.3. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění Uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace apod.

4.4. Poskytovatel vystavuje fakturu na používání Aplikace jednou měsíčně. Uživatel může požádat o změnu fakturační periody na 12 měsíců.

4.5. Poskytovatel má právo zablokovat účet Uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 5 pracovních dnů, a to do doby její úhrady.

4.6. Poskytovatel má právo zrušit účet Uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 30 dní. Před případným zrušením upozorní Poskytovatel Uživatele na email majitele účtu.

5. Podpora, záruka, reklamace

5.1. Všechny Služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

5.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).

5.3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

5.4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu, nebo vyplněním kontaktního formuláře. Kontaktní email a formulář jsou dostupné na webových stránkách Poskytovatele.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů dostupné na www.nextinq.com/privacy.

6.2. Ochranu osobních dat obchodních partnerů Uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva dostupná na www.nextinq.com/dpa.

7. Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

7.1. Jako rozhodné právo volí právo České republiky.

7.2. Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy.

7.3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.

8. Účinnost

8.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.9.2019.