NextinQ

DomůUživatel

Podmínky ochrany osobních údaj​

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Pojmy “Poskytovatel”, “Uživatel”, “Smlouva”, “Aplikace” mají stejný význam, který definují obchodní podmínky dostupné na www.nextinq.com/tos (dále jen „Obchodní podmínky“).​

1.2. Poskytovatel a Uživatel spolu uzavřeli Smlouvu tím, že Uživatel odsouhlasil všeobecné Obchodní podmínky zveřejněné při zřízení uživatelského účtu.​

1.3. V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).​

1.4. Termíny “správce dat”, “zpracovatel dat”, “osobní údaje”, “zpracování”, “odpovídající technická a organizační opatření” použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.​

2. Jaké osobní údaje Poskytovatel o Uživateli spravuje

2.1. Pro plnění Smlouvy a podporu Uživatele jde o údaje:

2.2. Další údaje o sobě do svého uživatelského účtu Uživatel zadá při používání Aplikace, například adresa provozovny apod.

2.3. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie. Více informací o používání cookies souborů na tomto webu naleznete na www.nextinq.com/cookie-policy.

2.4. Údaje o zaměstnancích, obchodních partnerech apod. a nakládání s nimi ze strany Poskytovatele popisuje Zpracovatelská smlouva dostupná na www.nextinq.com/dpa.​

3. Co s daty Poskytovatel dělá, jak je zpracovává

3.1. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Uživatelovy identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě̌, že Uživatel s poskytnutím svých údajů̊ za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.

3.2. Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů Uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Poskytovatele (např. oznamování rozšiřování funkcí Aplikace), které již Uživateli poskytl. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního závazku a lze jej kdykoliv odvolat.

3.3. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele, jejichž služby Poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace – např. poskytovatelé serverové infrastruktury, zálohování dat, externí spolupracovníci a zaměstnanci. S každým takovým subdodavatelem má Poskytovatel uzavřenou smlouvu zavazující subdodavatele k dodržování podmínek v této zpracovatelské smlouvě. Poskytovatel může do zpracování zapojit subdodavatele, pokud ten splňuje nároky shodné s ustanoveními této zpracovatelské smlouvy.

3.4. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je dostupný na adrese www.nextinq.com/dpa-sub.

3.5. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat bez zvláštního, přímého souhlasu Uživatele jeho data třetím stranám ke komerčním účelům.

3.6. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.​

4. Práva Uživatele

4.1. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Uživatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.

4.2. Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese info@nextinq.com.

4.3. Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.​

5. Smazání dat

5.1. Po ukončení poskytování plnění na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem — typicky tím, že Uživatel zruší svůj účet — je Poskytovatel povinen vymazat data účtu Uživatele, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona, např. 5 let kvůli zákonu o účetnictví.

5.2. Data uživatelského účtu se mažou ihned s ukončením poskytování plnění Smlouvy.

5.3. Do šedesáti (60) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele i ze záloh aplikace.

5.4. Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele v jeho účtu Poskytovatel maže do jednoho (1) roku od zrušení účtu.

5.5. Poskytovatel po ukončení plnění na základy Smlouvy uchovává následující data:

6. Ostatní

6.1. Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

6.2. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Poskytovatelem jsou příslušné české soudy.

6.3. Znění těchto Podmínek může Poskytovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Poskytovatel informuje Uživatele e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.​

7. Účinnost

7.1. Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2019.